آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکوین طرح سپاهان بازرس علی البدل خارج شده 1386/11/18 تا 1392/12/07