آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مصالح ساختمانی 3306 آشنا شرق منشی هییت مدیره فعال 1390/07/20 تا کنون