آمار کلی

کد ملی: 003894XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سانیکث آبادگر رئیس هیئت مدیره فعال 1390/07/03 تا کنون