آمار کلی

کد ملی: 006340XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکنو تار عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/27 تا 1394/10/19