آمار کلی

کد ملی: 450026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره سیزده شهر ایلام بازرس اصلی فعال 1397/07/28 تا کنون