آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و یکصد و نود و هشت فولاد زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/11/12 تا 1392/02/16