آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان صنایع فولاد کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/05/20 تا 1385/05/16