آمار کلی

کد ملی: 780102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبزین کشت گستر خاوران عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/16 تا کنون