آمار کلی

کد ملی: 007316XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره دو کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بازرس علی البدل فعال 1393/12/26 تا کنون