آمار کلی

کد ملی: 045164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بام گستران هستی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/12/03 تا کنون