آمار کلی

کد ملی: 172006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروند فراز ارس بازرس اصلی فعال 1397/08/28 تا کنون