آمار کلی

کد ملی: 005526XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا برگ الماس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/09 تا کنون