آمار کلی

کد ملی: 049278XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چرم مشهد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/10/26 تا 1395/04/21
رنگرزی مشهد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/04/20 تا 1394/11/06
ریسندگی مشهد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/04/20 تا 1394/11/06