آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی و دامپروری دشت دامپرور جنت آباد بازرس علی البدل خارج شده 1389/04/30 تا 1392/06/23