آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی وصنعتی پنج آب ارتباط نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/02/24 تا 1392/05/12