آمار کلی

کد ملی: 230095XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مهر گستر نوید سروستان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1392/03/18 تا کنون