آمار کلی

کد ملی: 627940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای ساحل امن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/15 تا کنون