آمار کلی

کد ملی: 008400XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هوشمند سازان جهان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/05/31 تا کنون