آمار کلی

کد ملی: 001501XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید سپید ماهان عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/05 تا کنون