آمار کلی

کد ملی: 037210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شصت و شش ده نود و دو سیصد و نوزده جوانه سهند آلانق بازرس اصلی فعال 1392/12/14 تا کنون