آمار کلی

کد ملی: 045332XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنیای شیمی پات رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/12 تا کنون