آمار کلی

کد ملی: 305209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپنتا عمران بوتیا عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/17 تا کنون