آمار کلی

کد ملی: 062220XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کوثر کارکنان ماشین سازی اراک بازرس علی البدل خارج شده 1394/04/04 تا 1395/05/25