آمار کلی

کد ملی: 263001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن ترویج سواد رسانه ای بازرس اصلی فعال 1395/09/06 تا کنون