آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هراز فرا گسترش داد و ستد سارویه بازرس اصلی فعال 1392/07/01 تا کنون