آمار کلی

کد ملی: 172941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آهن تلاش آذر عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/16 تا کنون