آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس بازرس علی البدل خارج شده 1391/09/12 تا 1392/09/13