آمار کلی

کد ملی: 137596XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو صنعت برج نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/18 تا کنون
خزر ساری نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/06/09 تا 1392/10/28