آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صادراتی شیرین ریشه خوش گوار شیراز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/07 تا کنون