آمار کلی

کد ملی: 186039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیر و صنعت راهدار بازرس علی البدل خارج شده 1396/01/14 تا 1397/09/10