آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/01 تا 1394/11/08