آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عایق رطوبتی شایان بام دلیجان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/10/05 تا 1395/03/20