آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر کارکنان مرکز آموزش کشاورزی بمپور بازرس علی البدل فعال 1386/12/04 تا کنون