آمار کلی

کد ملی: 174247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمایش ارتباط اکسین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/28 تا کنون