آمار کلی

کد ملی: 092110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هفت هنر سیمرغ عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/04 تا کنون