آمار کلی

کد ملی: 182936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز تولید کنندگان مهر اروندان خرمشهر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/06/13 تا 1397/10/08
توسعه جابری اروند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/01 تا کنون
پرورش ماهی مهر شماره هجده خرمشهر مدیرعامل خارج شده 1392/07/20 تا 1395/07/02