آمار کلی

کد ملی: 644004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارشد سازان فرهود راه بازرس علی البدل خارج شده 1394/10/12 تا 1396/09/26