آمار کلی

کد ملی: 006234XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حبیب سامان عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/11 تا کنون
آرمان صنعت آفاق رئیس هیئت مدیره فعال 1391/10/16 تا کنون