آمار کلی

کد ملی: 239172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز صنایع پیله ابریشم فاطر عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/07 تا کنون