آمار کلی

کد ملی: 272228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا گستر لوتوس عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/01 تا کنون