آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان سمنان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1382/03/12 تا کنون