آمار کلی

کد ملی: 563971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن محلی سوغات نهبندان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1393/07/19 تا کنون