آمار کلی

کد ملی: 604997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زنبورداران شهرستان هوراند رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/07 تا کنون