آمار کلی

کد ملی: 261016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان دریا عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/01/06 تا 1395/08/20