آمار کلی

کد ملی: 128185XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه و دارالشفا حضرت نوح ع عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/22 تا کنون