آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن ایلیا کاشانه ساز جنوب ثبت 28339 کلاسه 28600 عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره منحل شده 1386/08/26 تا کنون