آمار کلی

کد ملی: 347320XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت امام خمینی ره بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/23 تا 1393/12/23