آمار کلی

کد ملی: 393265XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی ارتقا فن البرز بازرس علی البدل منحل شده 1393/10/09 تا کنون