آمار کلی

کد ملی: 129245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی تلفنی قاصد نوین اصفهان مدیرعامل خارج شده 1394/09/25 تا 1395/05/03