آمار کلی

کد ملی: 007991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آینده سازان ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/21 تا کنون
مهندسین ابنیه راه هیرسا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/03/01 تا 1389/03/19